Voorwaarden

Transportvoorwaarden:

Op alle binnenlandse transportopdrachten zijn van toepassing de voorwaarden, zoals omschreven in de Algemene
Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Op alle internationale transportopdrachten zijn van toepassing de voorwaarden, zoals omschreven in het verdrag
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), als aanvulling op de
Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002).

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) kunt u hier downloaden
De CMR vervoerscondities kunt u hier downloaden

Betalingsvoorwaarden:

Op alle transportopdrachten zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden van Transport & Logistiek
Nederland, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s Gravenhage op 2 juli 2002, akte 69/2002.

De Algemene betalingsvoorwaarden van Transport & Logistiek Nederland kunt u hier downloaden

Van alle hierboven genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden of wordt op verzoek kostenloos toegestuurd.

Reclames over door ons uitgevoerde opdrachten dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na uitvoering van een opdracht.

Betaling van onze facturen zien we gaarne tegemoet binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.